Η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στα διοικητικά επίπεδα των επιχειρήσεων τροφίμων του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί την πρώτη παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων
σχετικά με μια ευρεία έρευνα που πραγματοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων σχετικά με τη χρήση και εφαρμογή των
Πληροφοριακών Συστημάτων στις Επιχειρήσεις Τροφίμων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι αρχικά να γίνει αναφορά και παρουσίαση των
Πληροφοριακών Συστημάτων που εφαρμόζονται σήμερα στις σύγχρονες επιχειρήσεις και
κυρίως στις Επιχειρήσεις Τροφίμων. Έπειτα να διεξαχθεί εκτεταμένη έρευνα με
ερωτηματολόγια για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι Επιχειρήσεις Τροφίμων του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας εφαρμόζουν Πληροφοριακά Συστήματα, για ποιες υπηρεσίες/λειτουργίες
τους και ποια είναι αυτά. Αφού αντληθούν τα πρωτογενή στοιχεία από το δείγμα των
επιχειρήσεων που έχει επιλεγεί, τα δεδομένα να αναλυθούν ώστε να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα που μπορεί να οδηγήσουν σε εποικοδομητικές προτάσεις προς τις
Επιχειρήσεις Τροφίμων σχετικά με την όσο το δυνατόν καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση
των Πληροφοριακών Συστημάτων από αυτές. Ο βασικός σκοπός της έρευνας που
πραγματοποιείται είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τα πληροφοριακά συστήματα που
χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες Επιχειρήσεις Τροφίμων στο διεθνή αλλά και στον ελλαδικό
χώρο, και να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι Επιχειρήσεις Τροφίμων του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας τα υιοθετούν. Θα πραγματοποιηθεί εκτενέστατη ανάλυση και διερεύνηση
των πρωτογενών δεδομένων με πραγματοποίηση στατιστικών ελέγχων σχετικά με τον έλεγχο
διαφόρων υποθέσεων και την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν
στις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων. Για παράδειγμα θα ελεγχθεί κατά πόσο η χρήση
Πληροφοριακών Συστημάτων από τις Επιχειρήσεις Τροφίμων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
εξαρτάται από το είδος ενασχόλησής τους (Ρύζι – Όσπρια, Ψάρια – Υδατοκαλλιέργεια, Ελιές –
Ελαιόλαδο, κλπ.) ή τον τύπο τους (Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη
Εταιρεία, κλπ.). Απώτερος σκοπός, είναι να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα και να
γίνουν εποικοδομητικές προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Τροφίμων του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας με σκοπό την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση και εφαρμογή των
Πληροφοριακών Συστημάτων από αυτές.
Λέξεις Κλειδιά: Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις Τροφίμων, Νομός
Αιτωλοακαρνανίας.
Αναφορές:
Das S., 2007. Customer Relationship Management. Excel Books, New Delhi, India.
Kumar M.P., 2014. Information Technology: Roles, Advantages and Disadvantages.
International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering,
Vol. 4, No. 6, pp. 1020-1024.
Street C.T., Meister D. 2004. Small business growth and internal transparency: The role of
information systems. MIS Quarterly. Vol. 28, No. 3, pp. 473-506.

This entry was posted in Διοίκηση Επιχειρήσεων and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *