ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το σκυρόδεμα αποτελεί σήμερα το πιο διαδεδομένο δομικό υλικό λόγω της ευκολίας παραγωγής του καθώς και λόγω της ευκολίας διάστρωσής του στα δομικά στοιχεία των κατασκευών. Μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες, κατά την διάστρωση του σκυροδέματος, είναι η συμπύκνωσή του. Η συμπύκνωση είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία: α) ελαττώνονται οι πόροι στη μάζα του σκυροδέματος και β) επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του αέρα που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό της μάζας του υλικού κατά την παραγωγή και τοποθέτησή του. Ένας βασικός παράγοντας που καθιστά την διαδικασία της συμπύκνωσης πολύ σημαντική είναι ότι με τον τρόπο αυτό περιορίζεται το πορώδες του σκυροδέματος, ιδιότητα καθοριστική τόσο για την ανάπτυξη των αντοχών του σκυροδέματος όσο και για την ανθεκτικότητά του στο χρόνο. Ο συνηθέστερος τρόπος συμπύκνωσης του σκυροδέματος στις κατασκευές είναι με δόνηση του νωπού σκυροδέματος κατά την χύτευση. Η διαδικασία αυτή όμως προκαλεί καθυστερήσεις στην κατασκευή, που συνεπάγονται με τη σειρά τους αύξηση του κόστους της κατασκευής καθώς επίσης έντονο θόρυβο, πληθώρα κακοτεχνιών, αύξηση κινδύνου εργατικών ατυχημάτων και κακοτεχνιών.

Όλα λοιπόν αυτά τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη χρήση δονητών μάζας κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος αλλά κυρίως από την ελλιπή συμπύκνωση, λόγω πυκνού οπλισμού και περίπλοκης γεωμετρίας του ξυλοτύπου, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου είδους σκυροδέματος, του ΄΄αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος (self compacting concrete). Το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα (ΑΣΣ – self compacting ή self consolidating, concrete – SCC – στη διεθνή βιβλιογραφία) είναι το είδος του σκυροδέματος το οποίο δύναται να πληρώσει οποιονδήποτε ξυλότυπο, µεταλλότυπο, πλαστικότυπο και να αποκτήσει ικανή συμπύκνωση αποκλειστικά µέσω της βαρύτητας και της ρεολογικής του συμπεριφοράς. Ένας διαφορετικός ορισμός που μπορεί να δοθεί για το αυτοσυμπυκνουμενο σκυρόδεμα είναι ο εξής: Με τον όρο ‘‘αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεμα’’ ονοµάζουµε το σκυρόδεμα εκείνο που σε νωπή κατάσταση έχει την ικανότητα να τοποθετείται στους ξυλοτύπους και να διέρχεται μέσα από τον οπλισμό µόνο µε την δύναμη της βαρύτητας, χωρίς τη χρήση δονητών μάζας ή άλλης εξωτερικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την ομοιογένεια του’’.

Το παρόν άρθρο δεν έχει στόχο να αναλύσει τις θεωρητικές αρχές του ΑΣΣ, καθώς υπάρχει ήδη αρκετή βιβλιογραφία για το θέμα αυτό, αλλά και σχετική δημοσιευμένη ερευνητική δουλειά από ελληνικά Πανεπιστήμια. Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει τα βασικά πλεονεκτήματα του ΑΣΣ έναντι του κοινού σκυροδέματος.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ:

 • Τσιμέντο
 • Αδρανή
 • Νερό Ανάμιξης
 • Πρόσθετα
 • Πρόσμικτα
 • Ρυθμιστικοί Παράγοντες Ιξώδους (viscosity modifying agents – VMAs)
 • Αερακτικά
 • Ίνες

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΣΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 • Απουσία του σταδίου μηχανικής δόνησης, αφού το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα  πληρώνει κάθε πτυχή του ξυλότυπου – μεταλλότυπου λόγω του ίδιου βάρους του.
 • Δυνατότητα σκυροδέτησης κάθε είδους κατασκευής όπου η δόνηση είναι δύσκολη, ή ακόμα και αδύνατη (π.χ. κατασκευές αγκύρωσης καλωδίων σε γέφυρες).
 • Αυξημένη αντοχή σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με το δονούμενο σκυρόδεμα.
 • Μείωση του χρόνου σκυροδέτησης και του εργατικού προσωπικού για την διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Δυνατότητα σκυροδέτησης μελών περίπλοκης γεωμετρίας (λεπτότερα μέλη, κλειστοί τύποι με αρνητικές κλίσεις) και πυκνού οπλισμού μας δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια και ελευθερία στο σχεδιασμό.
 • Δυνατότητα σκυροδέτησης από « κάτω προς τα πάνω » εισπιέζοντας το σκυρόδεμα από κατάλληλα διαμορφωμένη οπή στη βάση του ξυλότυπου – μεταλλότυπου.
 • Με χρήση κατάλληλου τύπου τσιμέντου και κατάλληλου πληρωτικού – filler (ιπτάμενη τέφρα ή ασβεστολιθική παιπάλη) μειώνεται η εκλυόμενη θερμότητα ενυδάτωσης του τσιμέντου και οι ανεπιθύμητες παρενέργειές της (όπως ρηγματώσεις).
 • Λόγω της πλήρωσης όλων των πτυχών του καλουπιού αποκλείεται το φαινόμενο της σπηλαιώσεων (φωλέων) και επομένως οι δαπανηρές και μερικές  φορές αντιαισθητικές επισκευές μετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου.
 • Το σκληρυμένο Α.Σ.Σ. συγκριτικά με το συμβατικό σκληρυμένο σκυρόδεμα με ίδιο λόγο Ν/ΤΥ παρουσιάζει μεγαλύτερη θλιπτική και εφελκυστική αντοχή, παρόμοιο μέτρο ελαστικότητας και παρόμοια συνάφεια με τον χαλύβδινο οπλισμό. Με χρήση κατάλληλου πρόσμεικτου, π.χ. τύπου ασβεστοσουλφαμίνης, η αυτογενής συστολή και η συστολή ξήρανσης μπορούν να μειωθούν αρκετά.
 • Εξάλειψη της φυσικής καταπόνησης από την χρήση δονητών (εξάλειψη αγγειακών δυσλειτουργιών π.χ.: σύνδρομο λευκών δακτύλων) και της  πιθανότητας εργατικών ατυχημάτων.
 • Ελαχιστοποίηση του αριθμού των δονητών καθώς και εξάλειψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησής τους.
 • Μικρότερη φθορά ξυλοτύπων αφού δεν δονείται το σκυρόδεμα.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το ΑΣΣ δεν παρουσιάζει μόνο πλεονεκτήματα έναντι του κοινού σκυροδέματος. Υπάρχουν και μειονεκτήματα τα οποία όμως οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και στην έλλειψη υποδομής σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεπεραστούν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λόγω της ‘’μικρής ηλικίας’’ του ΑΣΣ δεν έχουν προλάβει να καθιερωθούν κοινά αποδεκτές – προτυποποιημένες μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησής του καθως και η έλλειψη τεχνογνωσίας του προσωπικού που εστιάζουν στις διάφορες διεργασίες που απαιτούνται καθώς και για τους ποιοτικούς ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Παπανικολάου  Κ.  Γ. (2006),  ‘‘Αυτοσυμπυκνούμενο  Σκυρόδεμα:  Μία   Καινοφανής Τεχνολογία’’, Σκυρόδεμα, τεύχ.2, pp. 44-60
 • Καλεντζώτης  Αν.  (2007), ‘‘Αυτοσυμπυκνούμενο  Σκυρόδεμα’’, 13 Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών-04, Φεβρουάριος, 2007, Πάτρα, Ελλάδα, 2004, pp. 1-9
 • Μαστρογιάννης  Ν.  Ευθ. , ‘‘Μηχανική Των Υλικών’’, Τόμος Πρώτος, Αθήνα 1999.
 • Σίδερης  Κ.  Κ., Κυριτσάς  Σ. και Χανιωτάκης Ε. (2003),  ‘‘Μηχανικά χαρακτηριστικά και ανθεκτικότητα αυτοσυµπυκνούµενων σκυροδεμάτων  παρασκευασθέντων µε ελληνικά υλικά’’, Πρακτικά 14 Συνεδρίου Σκυροδέματος,   Κως, Ελλάδα, 2003, pp.1-7
 • Τριανταφύλου  Χ.  Αθ. , ‘‘Μηχανική Των Υλικών’’, Μέρος II, Πάτρα 2006.
This entry was posted in Γενικά and tagged , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *