Κοινωνικοποίηση: Κατάλληλη ή Α- κατάλληλη για ανηλίκους και ενήλικες ;;;

   Κοινωνικοποίηση : Μια διαδικασία με την οποία το απροστάτευτο παιδί γίνεται βαθμιαία ένα αυτοσυνείδητο και πληροφορημένο πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτεί ο πολιτισμός στον οποίο γεννήθηκε  . Το άτομο , στην εν λόγω διαδικασία , αλληλεπιδρά με το κοινωνικό ή/και το φυσικό του περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει την κοινωνική του ταυτότητα , γνωρίζει τον εαυτό του και τον κόσμο που τον περιβάλλει . Η κοινωνικοποίηση λαμβάνει χώρα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου , από τη γέννησή του , μέχρι το τέλος του . Μέσω αυτής της διαδικασίας , κάθε άτομο αποκτά την κοινωνική του κληρονομιά  , ενσωματώνει τις κοινωνικές αξίες , τους κοινωνικούς κανόνες ( μιας συγκεκριμένης κοινωνίας ) , και ενσωματώνεται στην κοινωνία του και εντάσσεται στην κουλτούρα του  .
   Αποτελέσματα της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης αποτελούν η ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή του ατόμου , η οποία περιλαμβάνει τέσσερις βασικές λειτουργίες  ( την εξέλιξη των κινητικών λειτουργιών , την ωρίμανση των αισθητηριακών λειτουργιών , την εξέλιξη της γλωσσικής και νοητικής λειτουργίας , καθώς και τη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς )  , η ομαλή ένταξή του  στην κοινωνία και τέλος η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της κάθε κοινωνίας .
   Ως φορείς της κοινωνικοποίησης ορίζονται τα άτομα που κοινωνικοποιούν , που μεταβιβάζουν τα στοιχεία του εκάστοτε πολιτισμού . Οι φορείς της κοινωνικοποίησης διακρίνονται σε βασικούς και δευτερεύοντες , ενώ ορισμένοι κοινωνικοί επιστήμονες σχετίζουν τους φορείς κοινωνικοποίησης ανάλογα με τα στάδια ή τις φάσεις της κοινωνικοποίησης ( ανάλογα με τον φορέα ) .
   Σύμφωνα , λοιπόν , με την Κα Α. Τσαούση στους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης συγκαταλέγονται η οικογένεια , το σχολείο , η θρησκεία και  το κράτος . Οι εν λόγω θεσμοί στοχεύουν στη μεθοδική και συστηματική μετάδοση αξιών και κανόνων . Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης , οι ομάδες συνομηλίκων , οι γείτονες και το εργασιακό περιβάλλον , στη συνέχεια , επιφορτίζονται με το ρόλο των δευτερευόντων φορέων , φορείς οι οποίοι απλώς μεταδίδουν μηνύματα και επιβάλλουν πρότυπα στα άτομα – μέλη .  Αν ωστόσο , κάνουμε λόγο για στάδια – φάσεις κοινωνικοποίησης , θα αναφερθούμε στην πρωτογενή κοινωνικοποίηση ( οικογένεια ) , στη δευτερογενή κοινωνικοποίηση ( σχολείο και ομάδες συνομηλίκων ) , αλλά και στη τριτογενή κοινωνικοποίηση ( στρατός και επάγγελμα ) .
    Τι ακριβώς αποτελούν όμως οι κοινωνικές αξίες και οι κοινωνικοί κανόνες , οι οποίοι μεταφέρονται μέσω των φορέων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης ; 
   Με τον όρο κοινωνικές αξίες αναφερόμαστε στις διάχυτες ιδέες , σύμφωνα με τις οποίες κρίνεται η συμπεριφορά μας ( ατομική ή συλλογική )  σωστή , επιθυμητή και αποδεκτή από τα περισσότερα μέλη της κοινωνίας  . Οι κοινωνικές αξίες είναι αυτές που προδίδουν τα θέλω , τις απαιτήσεις , τις προτεραιότητες , τη συνείδηση , την ηθική , τη θρησκεία , το σωστό και το λάθος , το καλό και το κακό μιας συγκεκριμένης κοινωνίας . Επί παραδείγματι αξίες που συγκαταλέγονται στη λίστα των αξιών αποτελούν η αγάπη , η φιλία , η ελευθερία , η πίστη , αλλά και πιο συγκεκριμένες έννοιες όπως ο σεβασμός προς τους ηλικιωμένους, η ιδιοκτησία κ.ά.
   Οι κοινωνικοί κανόνες με τη σειρά τους , δεν αποτελούν παρά  σταθερά σημεία αναφοράς ως προς την οποία αξιολογείται η ανθρώπινη συμπεριφορά ως συμβατική ή αποκλίνουσα , σύννομη ή παράνομη . Οι κοινωνικοί κανόνες διαφέρουν από τις  απλές ομοιομορφίες της συμπεριφοράς και τις κοινωνικές συνήθειες  , γιατί δεν μεταβάλλονται , ενώ διαθέτουν και ισχυρούς μηχανισμούς σε περίπτωση απόκλισης από τα πρότυπα συμπεριφοράς που επιδιώκουν .  Κάνουμε λόγο , δηλαδή , για  άγραφες ή γραπτές τυποποιήσεις της συμπεριφοράς που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά μας με ανεπαίσθητο τρόπο  .  Κάθε κοινωνία θεσπίζει τέτοιους κανόνες που ανταποκρίνονται στο επίπεδο ανάπτυξής της και στις ανάγκες της . Έτσι κάθε κοινωνία είναι σε θέση να ελέγχει τα υποκείμενά της και συνεπώς να εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την ομαλή συμβίωση των μελών της μέσα σ’ αυτή . Το άπλωμα του χεριού για χειραψία και το « χαίρω πολύ » , σε κάποιον που μόλις μας συνέστησαν , η διακριτικότητα που δείχνουμε όταν κάποιος μιλάει στο τηλέφωνο , το μακρινό βλέμμα σε κάποιον που μόλις μπήκε στο ασανσέρ μαζί μας , συνθέτουν τον μακροσκελή κατάλογο των άτυπων – άγραφων κοινωνικών κανόνων .  « Τιμωρία » , σε περίπτωση μη τήρησής τους μπορεί να αποτελέσουν τα δυσμενή σχόλια , ο χλευασμός κ.ά.  Ως τυπικούς – γραπτούς κοινωνικούς κανόνες ορίζουμε τους κανόνες εκείνους που επιφέρουν αυστηρότερες κυρώσεις από τους φορείς του κοινωνικού ελέγχου ( Αστυνομία , Δικαστήρια ) Τέτοια παραδείγματα ; Δεν κλέβουμε , δεν σκοτώνουμε , δεν οπλοφορούμε κ.ά.
   Οι κοινωνικοί κανόνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις κοινωνικές αξίες , αν και οι πρώτοι καθίστανται πιο επιτακτικοί και πιο συγκεκριμένοι . Παρόλα αυτά οι κοινωνικοί κανόνες πρέπει να δρουν στα υποκείμενα με τον συγκεκριμένο τρόπο που διέπουν οι κοινωνικές αξίες , κάθε κοινωνίας . 
     Με βάση όλα τα παραπάνω , αλλά και με βάση τα δικά μας βιώματα και τις εμπειρίες , πρεσβεύω πως καταλήγουμε στην αναγκαιότητα της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης , για την ομαλή ανάπτυξη του ατόμου στο περιβάλλον του και συνεπέστερα της κοινωνίας .
    Ωστόσο , κάποια ερωτήματα γεννιούνται σχετικά με την ικανότητα των φορέων να κοινωνικοποιήσουν και σχετικά με την ομαλή – επιτυχή ή μη έκβαση της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης , στη σύγχρονη εποχή . Τελικά σήμερα κοινωνικοποιούμαστε κατάλληλα ; «Παίζουμε σωστά το ρόλο μας» εμείς , το σχολείο , το κράτος , η Εκκλησία , τα Μ.Μ.Ε.  ; Δηλαδή απορροφούμε ή μεταδίδουμε σωστά κοινωνικές αξίες και κοινωνικούς κανόνες ; Αν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε σωστά κοινωνικοποιημένοι , είμαστε σε θέση να κοινωνικοποιήσουμε σωστά τα παιδιά μας ;; Αλήθεια ; Τι πάει να πει « σωστά » ; Έχουμε τις βάσεις και είμαστε εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα εφόδια; Ποιος να είναι ο κατάλληλος τρόπος για μια επιτυχημένη μεταβίβαση αξιών και κανόνων ;;
   Επιπλέον πρέπει να αναλογισθούμε και τα εξής : Οι αρμόδιοι φορείς ενεργούν ; Είναι πάντα αποτελεσματικοί ; Τότε γιατί κάνουμε λόγο για κρίση αξιών ; Για χάσμα γενεών όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο ; Ίσως λησμονούμε ότι τα σημερινά παιδιά πραγματικά πιέζονται και κάνουν την επανάστασή τους , ενώ οι σημερινοί ενήλικες έχουν ξεχάσει είδη δική τους . . . Και κάπως έτσι έρχεται το χάσμα .. Και η ρήξη . 
   Δεν σταματάμε , όμως εδώ . Το χάσμα δεν έχει συγκεκριμένους θύτες  . Ανάλογα με την εποχή καταδεικνύεται . Κάθε εποχή έχει τα δικά της . Περνάμε από το τουίστ στη χέιβι μέταλ , από τα πικάπ στα λάπτοπς και οι παλιοί είναι δύσκολο να το αποδεχτούν . Υπάρχουν όμως και θέματα που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά στο πόσο και αν όλες οι οικογένειες , αλλά και οι υπόλοιποι φορείς ( πρωτογενούς και δευτερογενούς ) κοινωνικοποίησης παρέχουν την κατάλληλη κοινωνικοποίηση στα παιδιά τους . Ας μιλήσουμε με ποσοστά  :
Οικογένεια – Ενδοοικογενειακή Βία :
–       Γυναίκες : Στην Ελλάδα, μία στις τρεις γυναίκες που δολοφονούνται κάθε χρόνο είναι θύματα τωρινού ή πρώην συντρόφου τους, ενώ μία στις πέντε γυναίκες υπήρξε θύμα ξυλοδαρμού, τουλάχιστον μια φορά, από τον άνδρα της. Στις Η.Π.Α . Σχεδόν το 50% των άστεγων γυναικών και κοριτσιών, βρίσκονται στους δρόμους επειδή ζούσαν καθημερινά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
–       Παιδιά : Tα μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής κακοποίησης στην Ελλάδα αφορούν την παραμέληση των παιδιών, σε ποσοστό 48%, και την άσκηση σωματικής βίας (σωματική  κακοποίηση) σε ποσοστό 44%. Στην Ελλάδα έχουν επίσης εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις αιμομιξίας. Σύμφωνα με στατιστικές περισσότερα από 6000 ανήλικα παιδιά κακοποιούνται κάθε χρόνο από τους γονείς τους, τα περισσότερα από τα οποία είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.
–       Ηλικιωμένοι : Η Ελλάδα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό (1,5%) σε ό, τι αφορά τη σεξουαλική βία προς τους ηλικιωμένους . Έρχεται δεύτερη στη σωματική κακοποίηση (1,1%), με την Ιταλία και τη Λιθουανία να μετρούν μόλις 0,3% εκάστη, ενώ στη σωματική βία έρχεται τρίτη (3,5%), με τη Λιθουανία στην πρώτη θέση (3,8%).
 
Σχολείο – Παραβατική Συμπεριφορά : Έρευνες στη Κύπρο το 2004 κατέδειξαν :
–       Η χρήση σοβαρής βίας, στα σχολεία ως αποτέλεσμα της οποίας το θύμα χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, εμφανίζεται με επικράτηση 8.4% Η μεταφορά επιθετικού αντικειμένου έχει επικράτηση 13.2%, η απειλή χρήσης βίας 23.8% και η χρήση ήπιας βίας, ως αποτέλεσμα της οποίας το θύμα δε χρειάστηκε περίθαλψη, εμφανίζεται περίπου στο ένα τρίτο των μαθητών (36.5%). Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία ανάμεσα σε αυτά τα ποσοστά είναι μαθητές που δήλωσαν τη χαμηλότερη συχνότητα ανάμιξης, δηλαδή 1-2 φορές σε ένα έτος .
–       Η καταστροφή περιουσίας είναι πιο συχνή: 9.1% των μαθητών προκάλεσαν σκόπιμα, έστω και μια φορά, ζημιά με χρήση φωτιάς, 31.0% έκαναν κάτι τέτοιο με χρήση μπογιάς ή σπρέι και 19.1% με άλλα μέσα.
–       Οι κλοπές και οι διαρρήξεις εμφανίζονται σε πολύ μικρότερα ποσοστά: η επικράτηση για κλοπές χρημάτων ή αντικειμένων μικρής αξίας είναι 11.4%, για κλοπές χρημάτων ή αντικειμένων αξίας μεγαλύτερης ανέρχεται στο 4.4% και για διαρρήξεις στο 2.3%.
–       Για τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, οι έρευνες δείχνουν ότι η χρήση παράνομων ουσιών εμφανίζεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά: 3.8% για την κάνναβη, 1.2% για την κοκαΐνη, 1.2% για το έκστασι/MDMA, 1.2% για το LSD και 0.6% για την ηρωίνη. Σημαντική επικράτηση παρατηρείται στις νόμιμες ουσίες. H χρήση αλκοόλ μέχρι μέθης εμφανίζεται με επικράτηση 38.3%. Οι μισοί περίπου από τους μαθητές που έχουν μεθύσει (21% του πληθυσμού) εκτιμάται ότι έχουν μεθύσει μόνο μια ή δύο φορές, ενώ ένα ποσοστό 4.6% φαίνεται να μεθά εβδομαδιαία. Το κάπνισμα τσιγάρων εμφανίζεται με επικράτηση 17.9%. Το ένα τρίτο από τους καπνιστές (6.2% του πληθυσμού) φαίνεται ότι καπνίζουν από πολύ σπάνια μέχρι ένα τσιγάρο την ημέρα, ενώ τα άλλα δύο τρίτα φαίνεται ότι καπνίζουν συστηματικά (από δύο τσιγάρα μέχρι δύο ή περισσότερα πακέτα την ημέρα).
–       Διάφορες παραβάσεις τυπικών ή άτυπων κανόνων. Αρχίζοντας από τις οδικές παραβάσεις, η οδήγηση χωρίς άδεια φαίνεται να είναι συνήθης δραστηριότητα, με επικράτησή 34.0% για μηχανάκι και 41.6% για άλλα οχήματα. Tα πιο ψηλά ποσοστά επικράτησης από όλες τις παραβάσεις εμφανίζονται στα διαβαθμισμένα θεάματα: 81.0% για παρακολούθηση θεάματος που ήταν ακατάλληλο επειδή περιείχε σκηνές βίας, 70.7% για παρακολούθηση θεάματος που ήταν ακατάλληλο επειδή περιείχε σκηνές σεξ και 56.9% για κατανάλωση πορνογραφίας σε διάφορες μορφές. Σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά, εκτιμάται ότι 26.9% των μαθητών έκαναν σεξ τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους χωρίς να πληρώσουν ή να πληρωθούν, 8.9% πλήρωσαν για σεξουαλικές υπηρεσίες και 1.7% πληρώθηκαν για κάτι τέτοιο. Aπό τις υπόλοιπες συμπεριφορές, η κυβεία εμφανίζεται με ποσοστό 22.3%, η παράνομη χρήση κυνηγετικού όπλου με ποσοστό 17.1% και η διανυκτέρευση εκτός οικίας χωρίς την έγκριση των γονιών με ποσοστό 8.2%. Tέλος η ανάμιξη σε παραθρησκευτικές οργανώσεις ή μόνο σε συνεδρίες τέτοιων οργανώσεων είναι σπάνια, με επικράτηση 1.2% και 1.5% αντίστοιχα.
Κράτος :
–       Στο 12,4% ανήλθε η ανεργία στην Ελλάδα στο τρίτο τρίμηνο του 2010, έναντι 11,8% στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 και 9,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2009. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (16,1%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (9,7%).-       Tην περίοδο 2000 – 2003 μελετήθηκαν  24 χώρες , εκ των οποίων  η Ελλάδα ήταν μόλις κάτω από τη μέση στην κλίμακα της κοινωνικής ανισότητας. Στη χειρότερη θέση ήταν η Πορτογαλία .-       Από το 21% του πληθυσμού που ζει στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα, το 33% είναι άνω των 65 ετών και συνταξιούχοι (32%). Όσον αφορά , επιπλέον , ένα μεγάλο φάσμα των στερήσεων , στη χώρα μας το ποσοστό φτάνει στο 60%…
–       Εγκληματικότητα : Τον περασμένο Δεκέμβρη μόνο στην Αττική κατεγράφησαν 388 ληστείες , με άλλα λόγια σχεδόν 13 ληστείες την ημέρα, κατά μέσο όρο.Όσο για τις κλοπές-διαρρήξεις έφτασαν το Δεκέμβριο τις 7100 πανελλαδικά, δηλαδή τις 236 κλοπές την ημέρα , κατά μέσο όρο.  Αναλυτικότερα , σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που ανακοίνωσε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ αναγράφονται : Ληστείες ( 42,97% ) , κλοπές οχημάτων ( 13,38% ) , κλοπές-διαρρήξεις ( 7,14 % ) , σεξουαλική εκμετάλλευση ( 67,18% ) , επαιτεία 52,25% .
Επίσης καταγράφονται  αυξημένα ποσοστά  εγκλημάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα : Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αύξηση 600% στην επαιτεία, στην περιφέρεια Ηπείρου 400% αύξηση στο αδίκημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης , στη Στερεά Ελλάδα 400% στις εκβιάσεις και 200% στους βιασμούς και την αρχαιοκαπηλεία, στα νησιά του βορείου αιγαίου αύξηση 300 % στις απάτες, στη Δυτική Ελλάδα αύξηση 150% στις ανθρωποκτονίες και 266% στην επαιτεία, στη Θεσσαλία αύξηση 200% στις εκβιάσεις και στην Κρήτη αύξηση σχεδόν 100% στη ζωοκλοπή . Όσον αφορά στα ναρκωτικά καταγράφηκε αύξηση των υποθέσεων κατά 3,5 % και του αριθμού των κατηγορηθέντων , που έφτασαν τα 16.079 άτομα.
Όσο για τις κατασχέσεις η ινδική κάνναβη «ακούμπησε» τους 7 τόνους, ηρωίνη κατασχέθηκαν 419 κιλά και κοκαίνη 78 κιλά .
–       Κατάχρηση εξουσίας από αστυνομικούς . Κατά καιρούς , λαμβάνουν χώρα  πολλά περιστατικά ξυλοδαρμών και κακομεταχείρισης  πολιτών ( ποσοστά ανηλίκων και ενηλίκων ) από αστυνομικούς . Πολλάκις τέτοια περιστατικά έχουν οδηγήσει και στο θάνατο συμπολίτες μας . Η περίπτωση του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου , νομίζω ότι δεν επιτρέπει αμφιβολίες και ενστάσεις .-       Υπερπληθυσμός  στις φυλακές :  Σήμερα στις ελληνικές φυλακές κρατούνται περίπου 12.100 φυλακισμένοι, ενώ η δυναμικότητά τους είναι 9.100. Επί του συνόλου των κρατουμένων, 6899 (57%) είναι αλλοδαποί.-       Η κατάσταση στις Φυλακές Κορυδαλλού : Oι συνθήκες υγιεινής ήταν κακές, με εκατοντάδες κατσαρίδες και ζωύφια κάτω από στρώματα. Oι κρατούμενοι αναγκάζονται να αγοράζουν σχεδόν τα πάντα, ενώ δεν τους παρέχεται επαρκής τροφή και προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Yπόδικοι μπορεί να κρατηθούν ακόμη και  για  18 μήνες, οι οποίοι, όπως και πολλοί άλλοι, εκφράζουν μία έντονη εντύπωση αυθαιρεσίας. Το ποσοστό υποδίκων είναι πολύ υψηλό, ανερχόμενο σε 41% σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει επίσης έλλειψη ουσιαστικών ευκαιριών για εκπαίδευση, εργασία και ψυχαγωγία. Στον τομέα όπου κρατούνται ομοφυλόφιλοι και διαφυλικά άτομα, οι κρατούμενοι δεν έχουν πρόσβαση στην αυλή εδώ και δύο χρόνια και συνεπώς παραμένουν μέσα σε βρώμικα κελιά και σε έναν διάδρομο, μονίμως σε απαράδεκτες συνθήκες.-       Η κατάσταση αναφορικά με την περίθαλψη των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει κατάλληλο σύστημα περίθαλψης των κρατουμένων και η ποιότητα την παρεχόμενης περίθαλψης δεν είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα . Επίσης διαπιστώνονται  ελλείψεις στο υγειονομικό προσωπικό (ποσοτικά και ποιοτικά), στα σύγχρονα ιατρικά διαγνωστικά όργανα και τον εξοπλισμό, σε επαρκείς εγκαταστάσεις περίθαλψης και σε φάρμακα για τα διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν συνήθως οι πληθυσμοί κρατουμένων.
–       Ανεπαρκές σύστημα υγείας : Ατελής οργάνωση του ΕΚΑΒ και απουσία τραυματιολογικών κέντρων κατά μήκος των εθνικών οδών, με αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αν σε αυτά προσθέσουμε την έλλειψη κλινών σε νοσοκομειακές μονάδες , οι οποίες υπολειτουργούν στο σύνολό τους . Επιπροσθέτως , παρατηρείται η έλλειψη 7.200 γενικών γιατρών για να λειτουργήσει το σύστημα και έχουμε γύρω στους 1.600, ενώ παρατηρείται και η έλλειψη συνεργασίας της ιδιωτικής ιατρικής με τα δημόσια νοσοκομεία.

Θρησκεία :
–       Καταγγελίες έχουν λάβει χώρα για παρενοχλήσεις και σεξουαλικές κακοποιήσεις ανηλίκων από ιερείς .Στο Βέλγιο ανέρχονται στις 500.
–       Η φοροδιαφυγή και η φοροαπαλλαγή της Εκκλησίας καθίσταται επίσης γεγονός, κάτι που ενισχύει τη κοινωνική ανισότητα .
 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης :
   Tα  M.M.E. Άλλος ένας φορέας κοινωνικοποίησης -ο τελευταίος που θα διαπραγματευτούμε- που κατασκευάζει την κοινωνική πραγματικότητα, αλλά δεν αποτελεί καθαρή πηγή πληροφόρησης ή ψυχαγωγίας . Έρευνες έχουν καταδείξει μόλις το 10 με 20 % των πραγματικών ειδήσεων από το σύνολο των πληροφοριών . Τα Μ.Μ.Ε. στη σύγχρονη εποχή , λοιπόν , εθίζουν , διεγείρουν , διαστρεβλώνουν και αλλοιώνουν την πραγματικότητα , διεξάγουν την πολιτική προπαγάνδα , προβάλλουν λανθασμένα πρότυπα , βία , και την κοινωνική ανισότητα ( με τις επιλεκτικές δημοσιοποιήσεις ) , προσβάλλουν τους κοινωνικούς κανόνες , εκμεταλλεύονται και δεν σέβονται τον ανθρώπινο πόνο . Πωλούν την ανθρώπινη δυστυχία και όλα αυτά για το βωμό της τηλεθέασης ..
 
    Μάλλον οι αριθμοί μιλούν για άλλη μία φορά . Με τέτοια ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας , με τέτοια ποσοστά σχολικής παραβατικής συμπεριφοράς στα σχολεία , με τέτοια ποσοστά εγκληματικότητας και φτώχειας , με την κοινωνική ανισότητα να θριαμβεύει , με την απογοήτευση που παρέχει η Εκκλησία , αντί για την αγάπη και την ελπίδα , με την προσβολή των κοινωνικών αξιών και κανόνων , καθώς και με την παραποίηση της κοινωνικής πραγματικότητας από τα Μ.Μ.Ε. , προφανώς δεν κάνουμε λόγο για φορείς  που διεξάγουν ομαλά και εύρυθμα τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης . Κάνουμε λόγο για μάλλον αναποτελεσματικούς φορείς που διαιωνίζουν την ανασφάλεια , την ανισότητα , την περιθωριοποίηση , το στιγματισμό , τα λανθασμένα πρότυπα συμπεριφοράς , την απογοήτευση , «σκοτώνοντας» κάθε κοινωνική αξία και αίσθηση ανθρωπιάς . .
    Η σύγχρονη πραγματικότητα μαρτυρεί ότι οι  φορείς κοινωνικοποίησης έχουν χάσει το παιχνίδι με την κατάλληλη μετάδοση κοινωνιών αξιών και κανόνων .. Μήπως έχουμε παρερμηνεύσει την έννοια της κοινωνικοποίησης ; Ή μήπως την συγχέουμε με την έννοια της κοινωνικότητας που δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά την τάση για συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους ;;; Αν βγάζαμε τις παροπίδες που μας έχουν φορέσει αυτοί από ψηλά ίσως βρίσκαμε σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα απάντηση .
Η αξία και ο σεβασμός όμως , ούτε μαθαίνονται , ούτε μεταδίδονται , ούτε χαρίζονται . ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ , με συνεχή αγώνα και προσπάθεια !!
Κάποιοι υποστηρίζουν πως η νέα γενιά είναι το μέλλον του τόπου μας .
Η νέα γενιά όμως , με τα σημερινά δεδομένα , σε αυτόν τον τόπο , δεν θα έχει η ίδια μέλλον..
Ας κάνουμε κάτι ! Ας ενεργήσουμε !Είναι χρέος όλων μας , για τους εαυτούς μας , για τους άλλους , για τα παιδιά και τους νέους που μας έχουν ανάγκη . . .
Γιατί ο κίνδυνος δεν έρχεται .. Είναι ΕΔΩ !!!! Ας θορυβηθούμε λοιπόν .. !!!!
 
ΠΗΓΕΣ :
1)       «Κοινωνιολογικό και Φιλοσοφικό Λεξικό» , Εκδ. Καππόπουλος .
2)       Εγκυκλοπαίδεια «Σύγχρονη Ψυχολογία» , Εκδ. Αλέξανδρος .
3)       Α.Giddens «Κοινωνιολογία» , Μετ. Δ.Τσαούσης , Εκδ. Gutenberg , 2004 .
4)       Ε. Λαμπροπούλου «Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος» , Εκδ. Παπαζήση , 1994.
5)       Ε. Λαμπροπούλου , «Η Κατασκευή της Κοινωνικής Πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» Εκδ. Ελληνικά Γράμματα , 1999 .
6)       Β. Αρτινοπούλου «Αιμομιξία . Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικά δεδομένα» , Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη , 2000 .
7)       www.mjpo.gov.cy «Έρευνα για τη νεανική παραβατικότητα στην Ελλάδα» .
8)       www.ipem-doe.gr «Η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου» .
9)       www.kathimerini.gr Ι. Διαμαντή «Κακοποίηση Ευρωπαίων ηλικιωμένων σε Βορρά και Νότο».
10)   www.old.phs.uoa.gr Α. Τσαούση «Κοινωνικοποίηση» , «Κοινωνικοποίηση και Κουλτούρα» , «Κοινωνική Στρωμάτωση και Κοινωνική Ανισότητα» .
11)   www.madata.gr « Στοιχεία σοκ για την Εγκληματικότητα στην Ελλάδα» .
12)   www.encephalos.gr Ι. Γιαννοπούλου – Γ. Τσομπάνογλου «Η Νεανική Παραβατικότητα στην Ελλάδα» .
13)   www.openarchives.gr Ν.Σαμουρέλης «Η αιμομιξία στην 7η τέχνη» .
14)   www.tanea.gr «500 καταγγελίες για ιερείς» .
15)   www.enet.gr «Ελλάδα . Το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην Ευρώπη» .
16)   www.thebest.gr «Αχαϊα . Καθημερινά καταγγέλλεται η κακοποίηση παιδιών» .
17)   www.pathfinder.gr «Ενδοοικογενειακή Βία» .
18)   www.evritanika.com «Η κοινωνικοποίηση του παιδιού» .
19)   www.phigita.net Α.Τσιπλητάρης «Η κοινωνικοποίηση του παιδιού» .
20)   www.elladanews.gr «Κακοποίηση ηλικιωμένων» .
21)   www.makthes.gr «Μία στις τρεις γυναίκες θύμα ενδοοικογενειακής βίας» .
22)   www.miakriti.gr «Η Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του Ο.Η.Ε.» .
23)   www.iator.gr «Δεν μιλάμε για σύστημα υγείας στην Ελλάδα» .
24)   www.slap.gr «Ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα» .
25)   www.roides.wordpress.com «Εθνικό σκάνδαλο της αφορολόγητης Εκκλησίας» .
26)   www.tovima.gr «Το μεγάλο μάθημα της κρίσης» .
27)   www.tanea.gr Α. Φραγκουδάκη «Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο» .

This entry was posted in Γενικά and tagged , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *