Τρόποι ‘παραγωγής’ εμπειρικού υλικού

Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι ποιοτική. Σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο (2005:160)  η ποιοτική έρευνα πραγματοποιείται  συνήθως στους φυσικούς χώρους, στους οποίους συμβαίνει το υπό παρατήρηση φαινόμενο, αντανακλώντας τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες της υπό μελέτη κατάστασης, με αποτέλεσμα τα ευρήματα της, να είναι ενδεικτικά των συνθηκών της πραγματικότητας. Επιπλέον,  αυτός  ο τύπος μελέτης εμπεριέχει το στοιχείο της υποκειμενικότητας τόσο του ερευνητή, όσο και του ερωτώμενου, οι οποίοι προσφέρουν την προσωπική τους μαρτυρία για το θέμα που ερευνάται.

Ο βασικός τρόπος  παραγωγής εμπειρικού υλικού στην παρούσα έρευνα είναι η ημιδομημένη συνέντευξη. Κατά το Robson (2007:321) η ημιδομημένη συνέντευξη, βασίζεται σε ένα προσχεδιασμένο σύνολο ερωτήσεων, των οποίων η σειρά μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τον τρόπο που ο συνεντευκτής θεωρεί κατάλληλο. Η Κανδυλάκη (2008:155)  υποστηρίζει ότι «ο ερευνητής προσαρμόζει τη συζήτηση στα δεδομένα της αντιληπτικής ικανότητας των ερωτώμενων». Η διατύπωση της ερώτησης μπορεί να αλλάξει, μπορεί να δοθούν εξηγήσεις, ερωτήσεις μπορεί να παραληφθούν ή άλλες μπορεί να προστεθούν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Κύριο χαρακτηριστικό των ερωτήσεων στην ημιδομημένη συνέντευξη είναι το γεγονός ότι είναι ανοικτές, δεν απαντώνται δηλαδή μονολεκτικά αλλά επιδέχονται ανάλυση και σχολιασμό από τους συνεντευξιαζόμενους (Καλλινικάκη, 2010).  Ο Παπαναστασίου (1996 στο Λιάζος, 2008) συμπληρώνει ότι οι ημιδομημένες συνεντεύξεις περιέχουν κλειστές ερωτήσεις, όμως  περιέχουν και ανοιχτές για την πληρέστερη κατανόηση της απάντησης που δόθηκε με την κλειστή ερώτηση. Η ανάλυση των δεδομένων θα γίνει με βάση την ανοιχτή κωδικοποίηση, την οποία ορίζει ο Ιωσηφίδης (2009) ως εξής: « Κατά τη φάση της ανοιχτής κωδικοποίησης αποδίδεται σε κάθε τμήμα των συνεντεύξεων νόημα ή ιδιότητα και το αποτέλεσμα είναι η τμηματοποίηση του υλικού κατά θεματικές κατηγορίες.»

Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν θα ηχογραφηθούν με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη των συνεντευξιαζόμενων. Ο λόγος που προτιμάται η μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων έναντι των γραπτών σημειώσεων είναι η ακριβής καταγραφή των δεδομένων που θα συλλεχθούν, καθώς και η δυνατότητα επανεξέτασης των πρωτογενών δεδομένων σε μελλοντικό χρόνο (Καλλινικάκη, 2010).

Βιβλιογραφία

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική

Ιωσηφίδης, Θ (2009). Ζητήματα Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.  Σελ. 286

Καλλινικάκη, Θ.(2010). «Μέθοδοι και μέσα ποιοτικής έρευνας» στο Καλλινικάκη, Θ. (επίμ.) Ποιοτικές Μέθοδοι στην Έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. Σελ. 115- 147.

Κανδυλάκη, Α. (2008). Η Συμβουλευτική στην Κοινωνική Εργασία-Δεξιότητες και Τεχνικές, Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος

Λίαζος, Π. (2008). Οι βιβλιοθήκες στα Δημοτικά Σχολεία της Έδεσσας, Προβληματισμοί και Προσεγγίσεις μέσα από την οπτική γωνία των Δασκάλων.

Robson, C (2007) H έρευνα του πραγματικού κόσμου Μιχαλακοπούλου, Κ. (επιμ.), Νταλάκου, Β. (μετάφρ.), Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

This entry was posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *