Άγχος και επίδοση στα Μαθηματικά. Διδακτική παρέμβαση με χρήση χειραπτικού υλικού

Το άγχος για τα μαθηματικά αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναπροσαρμόζουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους. Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν το άγχος των παιδιών για τα μαθηματικά ενδέχεται να αμβλυνθεί και κατ’ επέκταση αν θα υπάρξει αύξηση της κατανόησης των μαθηματικών εννοιών, έπειτα από την εφαρμογή ενός περιβάλλοντος μάθησης που ενσωματώνει τα χειραπτικά υλικά.

Συνολικά 48 μαθητές της Ε΄Δημοτικού συμμετείχαν στην έρευνα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η κλίμακα μαθηματικού άγχους για παιδιά (MASC) καθώς και ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με τις έννοιες και τις πράξεις κλασμάτων, τα οποία χορηγήθηκαν πριν και μετά τις διδασκαλίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το προτεινόμενο περιβάλλον μάθησης οδήγησε σε σημαντική μείωση του άγχους εξέτασης στα μαθηματικά. Η σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών πριν αλλά και μετά την παρέμβαση καθώς και η σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση μαθητών για τους οποίους ακολουθήθηκε η συνήθης πρακτική διδασκαλίας απέδειξε την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου περιβάλλοντος μάθησης. Μέσα από τις συνεντεύξεις των παιδιών και τη μαγνητοφώνηση συζητήσεων στην αίθουσα εντοπίσθηκαν ενδείξεις της αποτελεσματικότητας των χειραπτικών υλικών στην προώθηση των γνωστικών στόχων αλλά και στη διαμόρφωση θετικότερης στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.

Λέξεις κλειδιά: Χειραπτικά υλικά, Άγχος για τα Μαθηματικά, Έννοιες και πράξεις κλασμάτων, Κλίμακα Μαθηματικού Άγχους για Παιδιά (Mathematics Anxiety Scale for Chindren- MASC)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αποστολοπούλου, Β. (2011). Άγχος και μαθηματικά: Άγχος και στάσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών: Η σημασία τους στη μαθηματική εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο. (Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Γκούμας, Ε., Σδρόλιας, Κ. Α. & Τριανταφυλλίδης, Τ. Α. (2013). Απαντώντας στην απαίτηση «Μαθηματικά για όλους»: μια πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τη χρήση χειραπτικών υλικών στο δημοτικό σχολείο. Στο Σ. Παντελιάδου και Δ. Φιλιππάτου (επιμ.).

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Abdullah, M. R. T. L., Abu Bakar, Z., Ali, R. M., Faye, I., & Hasan, M. H. (2012). The impact of video games in children’s learning of mathematics.Waset Academy of Science, Engineering and Technology, 64, 968-974.

Ashcraft, M. H., & Krause, J. A. (2007). Working memory, math performance, and math anxiety. Psychonomic bulletin & review, 14(2), 243-248.

Adams, V. (2012). Employment of an Informal Educational Mathematical Facility to Lower Math Anxiety and Improve Teacher and Student Attitudes Towards Understanding Mathematics (Doctoral dissertation, Lindenwood University).

Bekdemir, M. (2010). The pre-service teachers’ mathematics anxiety related to depth of negative experiences in mathematics classroom while they were students. Educational Studies in Mathematics, 75(3), 311-328.

Birgin, O., Baloğlu, M., Çatlıoğlu, H., & Gürbüz, R. (2010). An investigation of mathematics anxiety among sixth through eighth grade students in Turkey.Learning and Individual Differences, 20(6), 654-658.

Berkas, N., & Pattison, C. (2007). Manipulatives: More than a special education intervention. NCTM News Bulletin.

Verkijika, S. F., & De Wet, L. (2015). Using a brain-computer interface (BCI) in reducing math anxiety: Evidence from South Africa. Computers & Education,81, 113-122.

Gresham, G. (2007). An Invitation into the Investigation of the Relationship between Mathematics Anxiety and Learning Styles in Elementary Preservice Teachers. Journal of Invitational Theory and Practice, 13, 24-33.

This entry was posted in Εκπαίδευση and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *